ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50318
ชื่อ - สกุล :
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Maneerat.channew@gmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิจัย :
1. 2558, ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 : กรณีค้ำประกัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกันผู้ร่วมกระทำผิดไว้เป็นพยานโดยไม่ดำนินคดี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การศึกษากฎหมายผ่านกระบวนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกหัดทางกฎหมาย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2556, เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองในด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ศึกษาในรายวิชากฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ปีการศึกษา 2556, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การศึกษากฎหมายผ่านกระบวนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกหัดทางกฎหมาย, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. 2557, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกันผู้เข้าร่วมกระทำความผิดไว้เป็นพยาน, การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง