ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50117
ชื่อ - สกุล :
ตุลาภรณ์ แสนปรน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
saenpron_ann@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การปริวรรตคัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. 2558, การวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานวัดในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การสร้างเครือข่ายการสำรวจ รวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม)
4. 2558, การวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานวัดในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, กระบวนการถ่ายทอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานวัดสัณฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2556, การศึกษาข้อความท้ายใบลานในคัมภีร์ใบลานล้านนาด้านมิติวัฒนธรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. 2555, กระบวนการเรียนรู้ตำรายาพื้นบ้านจากผู้เฒ่าสู่เยาวชน ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง, 
8. 2554, การศึกษาวรรณกรรมตำนานจากคัมภีร์ใบลานล้านนา ชุมชนวัดพิชัย หมู่ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2561, การสร้างเครือข่ายการสำรวจ รวบรวม คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบดิจิทอลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ?การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน? วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตอีสาน
2. 2561, การปริวรรตคัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ?ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย? วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. 2561, กระบวนการจัดการเรียนรู้คัมภีร์ใบลานเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกสารโบราณล้านนา วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
4. 2558, Northern East Buddha's Prediction Literature: Way of Thinking and Dynamic of Meaning, The International Conference on Culture, Art, Language, and Literature in the Mekong Basin. Royal Nakhara Hotel, NongKhai Province, Thailand. July 20-21, 2016.
5. 2556, การศึกษาวรรณกรรมตำนานจากคัมภีร์ใบลานล้านนา เขตชุมชนวัดพิชัย หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, การประชุมเครือข่ายวิชาการและนำเสนองานวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ห้องประชุมโอฬารรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. 2556, การศึกษาข้อความท้ายใบลานในคัมภีร์ใบลานล้านนาด้านมิติวัฒนธรรม, วารสารลำปางหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
7. 2556, กระบวนการเรียนรู้ตำรายาพื้นบ้านจากผู้เฒ่าสู่เยาวชนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 23-27 สิงหาคม 2556 (นำเสนอวิจัยภาคนิทรรศการ)
8. 2554, งานปริวรรตคัมภีร์โบราณล้านนา "ตำนานแม่ระมิงค์", บริษัทรีไรว่า กรุงเทพฯ 2554จำนวน 200 หน้า (รศ. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว บรรณาธิการ)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง