ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50128
ชื่อ - สกุล :
ปวีณา งามประภาสม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
nookkyy@hotmail.com

การศึกษา :
 พช.ม. (พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การพัฒนากระบวนการคิดคำนวณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประชากรเพื่อการพัฒนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานต๊อด, วารสารศรีนครินวิโรฒ

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง