ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50128
ชื่อ - สกุล :
ปวีณา งามประภาสม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
nookkyy@hotmail.com

การศึกษา :
 พช.ม. (พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย :
1. 2562, แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลางสำหรับโรงงานเซรามิก จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2559, การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การพัฒนากระบวนการคิดคำนวณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประชากรเพื่อการพัฒนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2560, การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(2); 177-190
2. 2559, การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 11(6)
3. 2559, ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 8(16)
4. 2558, ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์บ้านจำปุย อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง, วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 10(1)
5. 2557, แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานต๊อด, วารสารศรีนครินวิโรฒ
6. 2556, ศักยภาพและกลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน, วารสารวิชาการเชิงพื้นที่ 6(3) และ นำเสนอในเวทีวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ Thailand Research Expo 2013และงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (มหาวิทยาลัยนเรศวร 28-29 กรกฎาคม 2556)
7. 2555, แนวทางฟื้นฟูประเพณีตานตอด, วารสารศรีนครินทร วิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11(6)
8. 2555, การเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1(1)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง