ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50095
ชื่อ - สกุล :
ดร.ฤทัย พานิช
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
ajruethai@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความในภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล:กรณีศึกษาหนังสือเรื่อง “Who Moved My Cheese?”, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง