ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50105
ชื่อ - สกุล :
เกวลิน จันทะเดช
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
ajarnjoy@yahoo.com

การศึกษา :
 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2557, แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง