ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0133
ชื่อ - สกุล :
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
chutigarn@gmail.com

การศึกษา :
 Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ), University of Warwick

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของการทดสอบกทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กับข้อสอบ Preliminary English Test (PET), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรมต่อการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, Chutigarn Raktham. (2015) ?Academic and socio-cultural adjustment of Chinese exchange students studying in Thailand.?, Proceedings of The 2nd International Conference on Language Literature and Cultural Studies, 20-21 August, Burapha University. Academic and socio-cultural adjustment of Chinese exchange students studying in Thailand
2. 2557, The Friendship Networks of International Students, Proceedings of International Symposium on Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Setings, Faculty of Education, Chulalongkorn University, 194-213
3. 2554, "A Study of Thai Student's Motivation to Learn English", 2nd International Conference on Foreign Language Learning and Teaching, Conference proceedings, Language Institute of Thammasat, University
4. 2554, "Factors contributing or hindering sociocultural adjustment of international students and the importance of intercultural training.", วารสารศิลปศาสตร์, ม.สงขลานครินทร์, วิทยาเขตหาดใหญ่

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง