ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50241
ชื่อ - สกุล :
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Artjar2012@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :
1. 2558, แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, กระบวนทัศน์การพัฒนาที่นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งกรณีศึกษา : บ้านนาบอน ตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, การวิเคราะห์ความพร้อมเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4. 2556, การทดลองการเรียนการสอนแบบ PBL (Project - Based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : รายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพรโรงพยาบาลแจ้ห่มที่นำไปสู่กลไกทางด้านการตลาด, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. 2555, "From Garbage to Food Safety : Outcome and Impact of Participatory Strategy Development of Farmers , Local Administrative Organization and University", The Asia Pacific Association of Educators in Agriculture and Environment (APEAEN) (4.4-3)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง