ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50061
ชื่อ - สกุล :
นันทิยา สมสรวย
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
foryoufromart@hotmail.com

การศึกษา :
 ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย :
1. 2563, นวัตกรรมทางภาษาและศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง : ตามรอยเส้นทางรถม้า, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2562, การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
3. 2562, การยกระดับรถม้าจำลองจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
4. 2561, การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดพระธาตุลำปางหลวง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5. 2558, การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลองบ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2563, รถม้าจำลองจังหวัดลำปาง, กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต(กลุ่มการท่องเที่ยว), งาน "วันนักประดิษฐ์" 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
2. 2563, การใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางศิลปะในระดับปฐมวัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, วารสารกาสะลอง. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2562
3. 2562, แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกจากลายดั้งเดิมของโคมล้านนา จังหวัดลำปาง, วารสาร Rajabhat Journal Of Sciences, Humanities & Social Sciences. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
4. 2562, แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว "รถม้าจำลอง" ชุมชนบ้านนาก่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 "Thailand Research Expo 2019" เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
5. 2562, การใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องรถม้าลำปางในการจัดการเรียนการสอนศิลปะ, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562
6. 2561, การขับเคลื่อนเรื่องราวผ่านศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 "Thailand Research Expo 2018" เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
7. 2561, แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิคจากลายดั้งเดิมของโคมล้านนา จังหวัดลำปาง.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8. 2561, การใช้แผนที่ทางวัฒนธรรมกำหนดเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว : วัดพระธาตุลำปางหลวงสู่นครลำปาง, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 "Thailand Research Expo 2018" เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
9. 2561, การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลวดลายไก่บนผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ผลิตในจังหวัดลำปาง กับคุณลักษณะทางสุนทรียะ, Design Education 3 รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. 2561, การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทำรถม้าจำลอง ชุมชนบ้านต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
11. 2560, การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลองบ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 "Thailand 4.0 นวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12. 2560, รถม้าเอกลักษณ์เมืองลำปาง : สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของที่ระลึกรถม้าจำลอง.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "Thailand research expo 2017", เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง