ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0113
ชื่อ - สกุล :
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
noklampang@yahoo.com

การศึกษา :
 Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยปารีส

ผลงานวิจัย :
1. 2557, การศึกษาความต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง