ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50311
ชื่อ - สกุล :
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
sajerat@hotmail.com

การศึกษา :
 ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทั้งจากโรงเรียนในเขตตัวเมือง และโรงเรียนในเขตท้องถิ่น อ.เมือง จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง