ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50432
ชื่อ - สกุล :
ดร.อนันต์ อุปสอด
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
ananupsod9541@gmail.com

การศึกษา :
 Ph.D. (Public Administration), Dr.BabasahebAmbedkarMarathwada University, Aurangabad (Maharashtra State), India

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหรราชการของกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมทองคำ, -
2. 2558, ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ, -
3. 2557, การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเชิงนาฏการในการเผยแพร่พุทธพจน์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2559, Strategic for potential development of sanghato create reconciliation in community, Presented at Japanceonference The 5th International Conference on Social Sciences and Business (ICSSB 2016), and The 4th Asia-Pacific Social Science Conference
2. 2559, Self-Development in relation to Organizational Development of Administrative Managerial Monks : A cast of Lampang Province in Thailand, Journal of Thai Interdisciplinary Research The 2nd Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD) Febuary 25-26, 2016 ValayaAlongkornRajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani, Thailand
3. 2558, The Development of Ancient Remains Area and Antiques for Community Learning of Ban Thung Man, Banpua Sub-District, Muaung District, Lampang Province, Life power and Ethics the 1th International Conference on Ethnics in Asia August 20-21

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง