ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50381
ชื่อ - สกุล :
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
nathdanaipg@gmail.com

การศึกษา :
 ปร.ด. (บริหารศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานวิจัย :
1. 2560, ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, 
2. 2559, รูปแบบการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, 
3. 2558, แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
4. 2557, สุขภาพดีด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ 15 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5. 2554, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตและใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน : ด้านสุขภาพที่ดี และปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2561, ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 5(2)
2. 2561, มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบล: ความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง, วารสารการบริหารปกครอง. 7(2)
3. 2560, เกาะคาโมเดล : ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21, วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 7(12)
4. 2560, แนวคิดการกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์, วารสารปัญญาภิวัฒน์. 9(3)
5. 2560, บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 4(1)
6. 2560, การจัดการชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(5)
7. 2558, การบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2558 (4-6 พฤศจิกายน 2558)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง