ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50121
ชื่อ - สกุล :
ทัตพิชา สกุลสืบ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
thatpic@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2558, ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีและวิธีการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2557, อวัจนภาษาในนวนิยายเรื่อง เดอะรีดเดอร์ : การเปรียบเทียบนวนิยายฉบับภาษาไทยกับภาพยนตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2556, กระบวนการเรียนรู้นอกรูปแบบห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ความร่วมมือกับสถาบันรามจิตติ) , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2555, รูปแบบโครงเรื่องของนวนิยายไทยแนวสลับร่างระหว่าง พ.ศ. 2550-2554, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2555, ปัจจัยที่ทำให้นวนิยายไม่ได้รับความนิยม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2554, การเปรียบเทียบองค์ประกอบและภาพสะท้อนทางสังคมเพื่อศึกษาการแปลงนวนิยายเรื่อง วนิดา สู่ละครโทรทัศน์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2561, สูตรสำเร็จและเกร็ดบางประการในงานของกฤษณา อโศกสิน, นำเสนอปากเปล่ารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในโครงการบริการวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี โท เอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9 กุมภาพันธ์ 2561
2. 2561, การนำทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ไปใช้กับงานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทย, มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 6(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
3. 2561, สูตรสำเร็จในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 โดยสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามห
4. 2561, การนำทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ไปใช้กับงานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทย, มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 6(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
5. 2560, กรอบแนวคิดของงานวิจัยที่ใช้เพื่อศึกษานวนิยายของวิมล ศิริไพบูลย์, การสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. 2560, พลังปัญญา คุณค่าแห่งมนุษยนิยมในผลงานเรื่อง สู่สายรุ้ง ของเชิญอักษร, การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ ?Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน?
7. 2560, An Analysis of Concepts and Doctrines of Zhuangzi from His Selected Ancient Chinese Fables, The 10th International Conference of HUSOC Academic Research 2017 ?Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies? Chiang Rai Rajabhat University, Thailand.
8. 2560, ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 "บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 26-27 ก.ค. 2560
9. 2560, ประชด เสียดสี แดกดัน ความแตกต่างกันทางความหมายตามบริบทที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง จำเลยรัก, สัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมของนิสิตสาขาภาษาไทย ระดับปริญญาเอก, 30 พ.ย. 2560
10. 2560, บทสังเคราะห์กระบวนวิจัยเชิงวัฒนธรรมเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและลาว, จุลสารสาส์นไทย 5(1) (29 กรกฎาคม 2560)
11. 2560, วิเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยที่ใช้นวนิยายของวิมล ศิริไพบูลย์เป็นตัวบท, กาสะลองสาส์น (ฉบับพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12. 2559, แนวทางการศึกษาวิจัยภาษาและวรรณกรรมตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร์, การสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. 2559, ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยเชิงจิตวิทยาการสื่อสารในสารคดีแนะวิธีการ, การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี/โท/เอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. 2557, รูปแบบโครงเรื่องสลับร่าง พ.ศ. 2550-2554, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง