ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50274
ชื่อ - สกุล :
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Arada.phum@gmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการพัฒนาแอพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2560, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2559, ความรับผิดของพนักงานสอบสวนในสิ่งของที่ถูกยึดระหว่างดำเนินคดีอาญา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, ความเหมาะสมของมาตราการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาต่อเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2556, เจตคติของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในรายวิชาห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีต่อพฤติกรรมด้านวินัยในการตรงต่อเวลาและใฝ่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาต่อเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง