ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50035
ชื่อ - สกุล :
ดร.ธนพร หมูคำ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
thanapornnai@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2555, พลังภาคีเครือข่ายจังหวัดลำปางเพื่อหนุนเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (4.4-4)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง