ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50345
ชื่อ - สกุล :
พฤกษา เครือแสง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
phrueksa44@gmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิจัย :
1. 2560, แนวทางการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนคดีอาญา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, แนวทางการปรับปรุงแบบการเรียนและความมุ่งหวังในชีวิตเพื่อการประสบความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ศึกษาในรายวิชากฎหมายปกครอง ปีการศึกษา 2556, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2557, การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันด้วยคลิปวิดีโอ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, การศึกษาเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง, วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558) หน้าที่ 1-11
2. 2558, การจัดบริการสารธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง, Local Administration of Education in Lampang Province. (The 6th International Conferrence on Local Government, September 17-18,2015 Khonkaen Thailand)
3. 2558, Preuksa Kreuasaengand Ratchadaporn Huanarom. 2015. Local Administration of Education in Lampang Province., Journal of African and Asian Local Government Studies. (2015. 89-101
4. 2557, แนวทางการปรับปรุงแบบการเรียนและความมุ่งหวังในชีวิตเพื่อการประสบความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ศึกษาในรายวิชากฎหมายปกครอง ปีการศึกษา 2556, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5. 2557, ความต้องการการมีส่วนร่วมของนักกฎหมายในการสอบสวนคดีอาญา : เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง, ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
6. 2557, แนวทางการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง