Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ Abstract   PDF
พิเศษ เสนาวงษ์
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง Empowering English Communication Potential of the Youth to Support the Tourism Preparation at Ban Sala Bua Bok, Tha Pha Sub-district, Kho kha District, Lampang Province Abstract   Untitled
เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว Abstract   PDF
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและการตกแต่ง ผลงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
เจษฎา ทองสุข, สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Abstract   Untitled
พลอยไพรินทร์ เพชรบุญมี และ ธนาวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 10, No 1 (2022): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) การวิเคราะห์การกระจายและความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองที่ดินรายครัวเรือน กับจำนวนสมาชิก จำนวนคนทำงาน รายได้ และรายจ่ายของครัวเรือน บ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีสอนเพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ Conversation Analysis: An Approach to Teaching English Speaking Skill Abstract   Untitled
ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและสาเหตุข้อผิดพลาดในการแปลภาษาจีน บนป้ายสาธารณะในจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
สหัทยา สิทธิวิเศษ
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) การวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องสุนทรียศาสตร์ตามกรอบทฤษฎีอลังการศาสตร์ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ ไอ เอ ริชาร์ดส์ และทฤษฎีประพันธศาสตร์ไทย ในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมซีไรต์เรื่อง ในเวลา Abstract   PDF
สุภาวดี ยาดี
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) การศึกษากลไกการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพและการพึ่งตนเอง ของครอบครัว สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Abstract   PDF
อุทุมพร อินทจักร์
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในปฏิบัติการเรื่อง “วัน” ทั้งวันหยุด และวันสำคัญของรัฐไทย Abstract   Untitled
ชนาวุธ บริรักษ์
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การศึกษาคำศัพท์พื้นฐานในภาษาบีซู : กรณีศึกษาคำศัพท์ทางภูมิศาสตร์ / The Study of Basic Vocabulary in Bisu: A Case study of geographical words Abstract   PDF
ฤทัย พานิช
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) การศึกษาทักษะการบรรเลงขิม ตามแนวทฤษฎีการสอนดนตรีของคาร์ลออร์ฟ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา Abstract   PDF
นิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร, ปวิชญา พรหมรักษ์, อรวรา บัวผา
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ในพิธีสิบสองเดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Abstract   Untitled
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อุปลักษณ์สัตว์ที่แสดงมโนทัศน์ เกี่ยวกับคนในสำนวนไทยและสำนวนอังกฤษ AComparative Study of Animal Metaphors that Reflect the Concept of Peoplein Thai and English idioms Abstract   Untitled
สุทธิพจน์ พีรณวงษ์
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม การสร้างชุดการสอนวิชากีตาร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อการสอน Backing Tracks 12 Bar Blues กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปาง Abstract   Untitled
ชัยชนะ ยงไสว
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ Abstract   PDF
ทรงเกียรติ บัวลอย, อภิชาติ งามรุ่งโรจน์, ขวัญจิรา เจียนสกุล, ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์, อลิสณา อนันตะอาด
 
Vol 10, No 1 (2022): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน Abstract   PDF
อัจฉริยา ครุธาโรจน์, ฤทัย พานิช, ริชาร์ด แมนน์
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) การส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลของสังคมไทย Abstract   PDF
อติพร เกิดเรือง
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน Abstract   PDF
เสาวรีย์ บุญสา, นิศาชล พรมดี
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การเป็น “หญิงหม้าย” กับ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและ โครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Being ‘Widow’: Cultural and Structural Violence in the 3 Southern Border Provinces Abstract   PDF
มนวัธน์ พรหมรัตน์, ทวีลักษณ์ พลราชม, อัมพร หมาดเด็น
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) การเมืองและการปกครองท้องถิ่นของไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน: ทิศทาง แนวโน้ม Abstract   PDF
ดวงใจ พุทธวงศ์, ณัฐพงษ์ คันธรส, อัมฤตา สารธิวงค์, ฐาปนี ชุมพลวงศ์
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Abstract   Untitled
ณัฐพงษ์ คันธรส
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ Abstract   PDF
ฤทัย พานิช, พรสวรรค์ มณีทอง
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม การใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาในการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีน ในรายวิชาสัทศาสตร์จีน The Use of Cooperative Teaching Methods in a Case Study to Develop Chinese Pronunciation in Chinese Phonetics Course Abstract   Untitled
กิตติญา ตุ้ยคำ
 
26 - 50 of 161 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>