การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง

วิพัฒน์ หมั่นการ, พงศธร คำใจหนัก, รัชฎาภรณ์ ทองแป้น, วารินทร์ วงษ์วรรณ

Abstract


การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ (1)เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปางในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสาธารณสุขในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น และ (3)ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (ไข้เลือดออก) ในพื้นที่นำร่องพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สามารถให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Primary health care service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาพบว่าฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Health Database)ที่เป็นการใช้ GIS ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสุขภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายการกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และตำแหน่งการเกิดโรคไข้เลือดออกรวมไปถึงนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาช่วยนำเสนอและจัดการข้อมูลด้วยการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) ผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุขออนไลน์จังหวัดลำปาง คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ เป็นแหล่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะแผนที่เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรค และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขต่อสาธารณชน


Keywords


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ