การจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐ สำหรับแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

ทนงศักดิ์ นิราศ, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, รัติยา ฟิชเชอร์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ อธิบายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐสำหรับแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ตามขอบเขตของสิทธิสวัสดิการสังคม
ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงานหรือส่งเสริมอาชีพ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ และเสียชีวิต โดยจากการศึกษาพบว่าการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐสำหรับแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ การช่วยเหลือทางสังคมที่มีลักษณะเป็นการจัดสวัสดิการสังคมแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และการประกันสังคมที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ตนเองที่รัฐเป็นผู้ร่วมสมทบ ซึ่งปัญหาของการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐสำหรับแรงงานนอกระบบ คือ เป็นลักษณะของการจัดสวัสดิการสวัสดิการขาดการบูรณาการใน 4 ด้าน ได้แก่ ขาดการบูรณาการในด้านการนิยามความหมายของแรงงานนอกระบบ การบูรณาการด้านสิทธิประโยชน์ การบูรณาการด้านนโยบายและการบูรณาการด้านหน่วยงานนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการทั้งในด้านของคุณลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานนอกระบบ ลักษณะและสภาพแวดล้อมการทำงาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐจัดแก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย


Keywords


การจัดสวัสดิการสังคม, แรงงานนอกระบบ, สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ