การปรับตัวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมาะหลวง ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่

ปวีณา งามประภาสม

Abstract


งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในเชิงบวกและลบด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเมาะหลวง ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับตัวด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวงสู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่โดยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเมาะหลวงในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(µ=4.23) โดยมีผลกระทบทางบวกต่อด้านการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(µ=4.32) รองลงมาคือ ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย(µ=4.31) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย(µ=4.21) ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย(µ=4.16) และด้านการบริหารจัดการรายได้ มีค่าเฉลี่ย(µ=4.15) ตามลำดับ ส่วนกระทบเชิงลบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(µ=4.11) โดยมีผลกระทบทางลบต่อด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(µ=4.31) รองลงมาคือ ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย(µ=4.20) ด้านการบริหารจัดการรายได้ มีค่าเฉลี่ย(µ=4.19) ด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย(µ=4.00) และด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย(µ=3.85) ตามลำดับ การปรับตัวสู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวงมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวในด้านการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านการรักษาความปลอดภัย สรุปได้ดังนี้ 1) ตั้งจุดคัดกรองในพื้นที่ส่วนกลาง และโซนต่างๆ 2) ทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 3) ปลูกป่าชุมชน 4) ปรับลดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และเครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิในโฮมสเตย์ 6)ประสานทีมแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 7) เน้นย้ำและตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 8) ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสุขภาพ9) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทำงานเชิงรุก 10) กำหนดกฎระเบียบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด


Keywords


การท่องเที่ยววิถีใหม่; การปรับตัว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ