การตั้งชื่อหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เสาวลักษณ์ แซ่ลี้

Abstract


          บทความวิจัยเรื่องการตั้งชื่อหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบด้านโครงสร้างของชื่อและด้านภาษาที่นำมาตั้งชื่อหมู่บ้านจัดสรรในฐานะสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ www.home.co.th คอลัมน์โครงการแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ได้ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 571 ชื่อ

          ผลการวิจัยพบโครงสร้างชื่อหมู่บ้านจัดสรร 2 ลักษณะคือชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่มีโครงสร้างเดียว และชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่มีโครงสร้างขยาย แบ่งย่อยได้อีก 10 ประเภท โครงสร้างที่ปรากฏมากที่สุดคือ ชื่อเฉพาะ + ส่วนที่บอกทำเลที่ตั้งพบถึง 269 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 49.18 ด้านการใช้ภาษาที่นำมาตั้งชื่อหมู่บ้านจัดสรร วิเคราะห์โดยมิได้นำส่วนที่บอกทำเลที่ตั้งและส่วนที่บอกลำดับที่มาพิจารณาด้วย พบชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่มาจากภาษาเดียวชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่มาจากสองภาษา และชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่มาจากหลายภาษา ภาษาที่พบ ได้แก่ อังกฤษ บาลี-สันสกฤต สเปน ไทย อิตาลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และละติน ภาษาอังกฤษพบมากที่สุด รองลงไปเป็นภาษาบาลีสันสกฤต


Keywords


การตั้งชื่อ, หมู่บ้านจัดสรร, กรุงเทพมหานคร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ