Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) การใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือและกิจกรรมภาระงานในการสอน อ่านเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Abstract   PDF
บุษราคัม อินทสุก, ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูน, เสงี่ยม โตรัตน์, บำรุง โตรัตน์, สุพัฒน์ สุขกมลสันต์
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ขบวนการค้าหนังสืออนุสรณ์งานศพ : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ / Trading Process of Cremation Memorial Books : Commercialization of Cultural Resources Abstract   Untitled
อนุเทพ หน่อบุญโยง
 
Vol 5, No 2 (2017): ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา พิธีกรรม ข้อถกเถียงว่าด้วยการลืมกับการสร้างสังคมใหม่ Abstract   Untitled
ศิวัช ศรีโภคางกุล
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน Abstract   PDF
เกศินี ฉัตรเที่ยง, ธีรภัทร กุโลภาส
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ความต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / Personnel development needs of Mae Gua Sub-district Administrative Organization, Sobprap district, Lampang province Abstract   PDF
ทัดดาว ชาญประเสริฐ, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) ความท้าทายในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม Gen X ในอำเภอเมืองจังหวัดตรัง Abstract   PDF
กรรณญารัตน์ ทหารไทย, จรรยพร แซ่ทั่ง, ชลดา ทองเนื้อขาว, ปูชนีย์ กาดีโลน, สันติภาพ ลักติธรรม, ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง, วิสุทธิณี ธานีรัตนุ์
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
อัญธิชา รุ่งแสง, ณัฐพงษ์ คันธรส
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ความไม่เท่าเทียมในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาระหว่าง รัฐส่วนกลางและท้องถิ่นเมืองชายแดน : กรณีศึกษาอำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / Uneven Development Between State and Borderland: a case study of Chiang Khong District, Chiang Rai Province Abstract   PDF
ปฐมพงศ์ มโนหาญ
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชวนอ่านหนังสือ “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคาร ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540” Abstract   Untitled
วิเชิด ทวีกุล
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) ชาติพันธุ์วรรณนากับการศึกษาระบบอัลกอริทึมในสื่อสังคมออนไลน์ Abstract   PDF
อรุโณทัย วรรณถาวร
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชุธาตุ: เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ในสังคมล้านนายุคเปลี่ยนผ่าน / Chuthat: Economy, Politics, and Religion of Lanna Society in Transition Abstract   Untitled
มนวัธน์ พรหมรัตน์
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชุมชนจินตกรรม/ความชิดเชื้อทางวัฒนธรรม : สิ่งประกอบสร้างของความเป็นชาติ Abstract   PDF
ชัยพงษ์ สําเนียง
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพสังคมวัฒนธรรม : ภาพสะท้อนจากภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง / The Geographical Nature, Local History and Socio-Cultural Aspects : Reflection from Toponyms of Village Names in Lampang Province Abstract   PDF
โอฬาร รัตนภักดี
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง นักฟุตบอลไทยเซเล็บ: สถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานกีฬากับความโหยหาวีรบุรุษของสังคมไทย Abstract   Untitled
อาจินต์ ทองอยู่คง
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง บทบรรณาธิการ Abstract   Untitled
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม บทบรรณาธิการ Abstract   Untitled
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) บทบรรณาธิการ Abstract   PDF
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) บทบรรณาธิการ Abstract   PDF
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
 
Vol 10, No 1 (2022): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) บทบรรณาธิการ Abstract   PDF
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง: ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา Abstract   Untitled
ดารารัตน์ คำเป็ง
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม บทวิจารณ์บริจิตต์ ชบาในไรแดด : หลายบทบาทจากหมู่เกาะแพซิฟิคใต้ Abstract   Untitled
ชาคริต แก้วทันคำ
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ : เสียงกลอนสะท้อนการณ์รวมบทกลอนเลือกสรรของนิตยสารสตรีสาร พ.ศ.2513-2519 Abstract   PDF
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ : พ่อค้าจีนและเครือข่ายการค้าชายแดนแม่สอด : จากยุคตลาดมืดสู่ยุคเริ่มต้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ Abstract   PDF
ทศพล ศรีนุช
 
Vol 4, No 1 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ : “การสร้างตัวตนของชาวอีสานพลัดถิ่นในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน” Abstract   PDF
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง บรรณาธิการ Details   Untitled
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
 
51 - 75 of 161 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>