การจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์, ประมาณ เทพสงเคราะห์, วสันต์ กาญจนมุกดา, แสนศักดิ์ ศิริพานิช

Abstract


     การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพและความต้องการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ 3) เสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 31 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงคุณภาพได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์รวบรวมเนื้อหา นำเสนอผลแบบพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ชุมชน
มีความคิดเห็นว่ามีศักยภาพและมีความต้องการในการจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านในระดับมากที่สุด ในด้านความน่าดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว และการประเมินความต้องการการจัดการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควรมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยว เรือนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว อาหารบริการนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยสามารถจัดรายการนำเที่ยวแบบครึ่งวัน (Half Day Tour) หรือรายการนำเที่ยวแบบเต็มวัน (One Day Tour) ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางบก


Keywords


การจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้าน, เมืองเก่าสงขลา, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ