การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กฤตเมธ อุ่นโพธิ, สำเนา หมื่นแจ่ม, สายฝน แสนใจพรม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และ 3) เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ให้ข้อมูล รวมจำนวน 9 คน ประชากร ในการวิจัยรวม 37 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนแกนนำ และกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักเรียน 185 คน เป็นตัวแทนนักเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แบบสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมและแบบประเมินการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่เสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการวางแผนงาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นโยบายมีความซ้ำซ้อน ด้านการจัดการองค์กร การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานไม่ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการด้านภาวะการเป็นผู้นำ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน ด้านการควบคุม นิเทศ ติดตาม ขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 2) การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือกพบว่า มีแนวทางตามกระบวนการบริหาร POLC ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านภาวะการเป็นผู้นำ และด้านการควบคุม 3) การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก พบว่า มีคุณภาพกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการบริหาร POLC ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวางแผน มีระดับการบริหารจัดการโครงการสูงสุด รองลงมา คือ ด้านภาวะการเป็นผู้นำ ด้านการจัดการองค์กร และด้านการควบคุม


Keywords


การบริหารจัดการ, โครงการโรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนคุณธรรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ