Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ. 2554 / History of the Chinese Ethnic in Mueang Maesod and the Construction of Mueang Maesod’s Identity from 1970 to 2011 Abstract   PDF
รพีพรรณ จักร์สาน
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ของการเรียกชื่อเมืองเขลางค์ เวียงละกอน และลำปาง / Historiography of Naming “Lampang” through Historical Documents Abstract   PDF
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองนครลำปาง : หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง ถึง พ.ศ. 2503 Abstract   PDF
กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) ประสิทธิภาพการบริหารการคลังตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาลในจังหวัดเลย Abstract   PDF
อังสณา ถิ่นคำบง, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม ประเพณีสร้างสรรค์ : การสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง A CREATIVE TRADITION :Traditional Ablution PRATHAR SRI CHOMTHONG Abstract   Untitled
นิตยา มูลปินใจ
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) ปรัชญาการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญ: การสังเคราะห์จากงานวิจัย ด้านการแพทย์พื้นบ้านในภาคเหนือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2560 Abstract   PDF
สุรเชษฐ์ คูหาเลิศ, อรอุษา สุวรรณประเทศ
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง ปริทัศน์หนังสือ : New Public Governance, the Third Sector, and Co-Production Edited by Victor Pestoff, Taco Brandsen, and Bram Verschuere Abstract   Untitled
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
 
Vol 5, No 2 (2017): ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา พิธีกรรม ปริทัศน์หนังสือ The Fate of Rural Hell: Asceticism and Desire in Buddhist Thailand Abstract   Untitled
ภัทรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง ปริทัศน์หนังสือ: “Descriptions of Old Siam” by Michael Smithies Abstract   Untitled
กำพล จำปาพันธ์
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นระบบราชการ 4.0 ของเทศบาลนครอุดรธานี Abstract   PDF
อิสระพงศ์ กุลนรัตน์, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงของเทศบาลนครอุดรธานี Abstract   PDF
วารุณี ภูมิศรีแก้ว, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
อติพร เกิดเรือง
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของรูปแบบการปราบปรามยาเสพติด ในเขตภาคเหนือตอนบน Abstract   PDF
ธานี ตันจันทร์กูล
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม ปัจจัยที่ส่งเสริมการเลือกเรียนภาษาจีนธุรกิจเพื่อนำไปใช้กับกิจการในปัจจุบัน Abstract   Untitled
สุกัญญา แช่โก
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค ในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน Abstract   PDF
LIU LIN
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดลำปาง Abstract   PDF
ธนัญชกร ธนโชติอลงกร, ธนกร สิริสุคันธา
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคู่มือล่ามทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน Abstract   PDF
สุกัญญา แซ่โก
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปากน้ำเหือง : การแบ่งเขตแดนปกครองในแผ่นดินล้านช้าง กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองปากเหือง-เชียงคาน Abstract   PDF
ธีระวัฒน์ แสนคำ
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, อัยรดา พรเจริญ, สรายุทธ พรเจริญ
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) ผลกระทบโควิด 19 ต่ออาชีพนักดนตรีกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง Abstract   PDF
ทยากร สุวรรณภูมิ, ปราการ ใจดี
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) ผลของกลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยเทคนิคแผนผังความคิด ต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
นิตยาพร สว่างวงค์, จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, สุภัทรา วันเพ็ญ
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีน เสริมด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาจีน Abstract   PDF
น้ำเพชร แสงสิมมา, สุภัทรา วันเพ็ญ, จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ผีปู่ย่าประจำาตระกูลกับพิธีกรรมฟ้อนผีมดในทัศนะแบบเอสโซเทริค / The Ancestor Spirit with Phi Mod Ritual in the esoteric factor Abstract   PDF
ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) ผู้หญิงในศิลปกรรมอยุธยา-รัตนโกสินทร์: ภาพลักษณ์ มุมมอง และเรื่องเล่า Abstract   PDF
กำพล จำปาพันธ์
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) พรรณพฤกษาและสัตว์: ธรรมชาติวิทยาในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร Abstract   PDF
วาทินี ศิริชัย, ธัญญา สังขพันธานนท์
 
76 - 100 of 161 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>