การจัดการที่ดินในเขตป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน

ณัฐพงษ์ คันธรส, เกียรติสุดา โสดามรรค

Abstract


บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบและลักษณะในการจัดการป่าชุมชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนโดยใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตป่าชุมชนภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับประชาชนในการจัดการที่ดินในเขตป่าชุมชน พบว่า หัวใจสำคัญของการจัดการที่ดินในเขตป่าชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่น คือ การมีบทบาทสนับสนุนร่วมกับภาคประชาชน โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินป่าชุมชนซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินมีความทั่วถึงและเป็นธรรม ได้แก่ การจัดสรรพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ การร่วมกันใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตป่าชุมชนร่วมกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตป่าชุมชนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้งการตั้งคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน


Keywords


การจัดการที่ดิน, ป่าชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ