วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์


Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)


Cover Page