Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ BDSM : กามารมณ์ภายใต้อำานาจและความเจ็บปวด / BDSM : Eroticism under Power and Pain Abstract   PDF
จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, กฤษฎา แสงเจริญทรัพย, อรวิภา พึ่งเงิน
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ Book Review: ชวนถกชาติและชาติพันธุ์ Abstract   PDF
Bank Ngamarunchot
 
Vol 2, No 1 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทย ด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ ของวิมล ศิริไพบูลย์ / The Procedure to Construct Thai Nationalism Ideology by Linguistic Strategies in Wimol Siripaiboon’s Historical Novels Abstract   PDF
สุพรรษา ภักตรนิกร
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภายใต้ระบบ อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และการเป็นแรงงานไร้ที่ดิน กรณีศึกษา หมู่บ้านทรายมูลพัฒนา ตำาบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / The Strategy of Agriculturist at Pineapple Grow in Agro-Industry System and Landless Labor : A Case Study of Saymoon Pattana, Sadet district, Lampang province Abstract   PDF
กิ่งแก้ว ทิศตึง
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม กลวิธีทางภาษาสร้างความเป็นอื่นในวรรณคดี นิราศคำกลอนของสุนทรภู่ Abstract
ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม การนำทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ไปใช้กับงานวิจัย ของสาขาวิชาภาษาไทย Abstract
ทัตพิชา สกุลสืบ
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม การประกอบสร้างความเป็นสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน Abstract
หยาง จิ้น
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง Abstract   Untitled
วิพัฒน์ หมั่นการ, พงศธร คำใจหนัก, รัชฎาภรณ์ ทองแป้น, วารินทร์ วงษ์วรรณ
 
Vol 4, No 1 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / Assessment of Health Insurance Fund Management at the Local Level of Thoong Fai Sub District Administration Organization Muang Lampang District, Lampang Province Abstract   PDF
นครินทร์ ทาคำ, สุวรัตน์ แลสันกลาง
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การประเมินโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ของสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง / Assessment Project Blue Sky with No Pollution, Create economic Community of Natural Resources and Environment Office, Lampang Province Abstract   PDF
อรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การประเมินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแหล่งน้ำหนองมน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / Assessment of Nongmon Water Source Conservation and Restoration Project, Village No. 1, Nonglom Sub-district, Hang chat District, Lampang Province Abstract   Untitled
ยุพิณ อูปนวล, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี Abstract   Untitled
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Abstract   Untitled
พลอยไพรินทร์ เพชรบุญมี และ ธนาวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในปฏิบัติการเรื่อง “วัน” ทั้งวันหยุด และวันสำคัญของรัฐไทย Abstract   Untitled
ชนาวุธ บริรักษ์
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การศึกษาคำศัพท์พื้นฐานในภาษาบีซู : กรณีศึกษาคำศัพท์ทางภูมิศาสตร์ / The Study of Basic Vocabulary in Bisu: A Case study of geographical words Abstract   PDF
ฤทัย พานิช
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับ "น้ำ" ในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Abstract
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การเป็น “หญิงหม้าย” กับ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและ โครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Being ‘Widow’: Cultural and Structural Violence in the 3 Southern Border Provinces Abstract   PDF
มนวัธน์ พรหมรัตน์, ทวีลักษณ์ พลราชม, อัมพร หมาดเด็น
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Abstract   Untitled
ณัฐพงษ์ คันธรส
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ขบวนการค้าหนังสืออนุสรณ์งานศพ : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ / Trading Process of Cremation Memorial Books : Commercialization of Cultural Resources Abstract   Untitled
อนุเทพ หน่อบุญโยง
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ความต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / Personnel development needs of Mae Gua Sub-district Administrative Organization, Sobprap district, Lampang province Abstract   PDF
ทัดดาว ชาญประเสริฐ, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ความไม่เท่าเทียมในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาระหว่าง รัฐส่วนกลางและท้องถิ่นเมืองชายแดน : กรณีศึกษาอำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / Uneven Development Between State and Borderland: a case study of Chiang Khong District, Chiang Rai Province Abstract   PDF
ปฐมพงศ์ มโนหาญ
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชวนอ่านหนังสือ “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคาร ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540” Abstract   Untitled
วิเชิด ทวีกุล
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชุธาตุ: เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ในสังคมล้านนายุคเปลี่ยนผ่าน / Chuthat: Economy, Politics, and Religion of Lanna Society in Transition Abstract   Untitled
มนวัธน์ พรหมรัตน์
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชุมชนจินตกรรม/ความชิดเชื้อทางวัฒนธรรม : สิ่งประกอบสร้างของความเป็นชาติ Abstract   PDF
ชัยพงษ์ สําเนียง
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพสังคมวัฒนธรรม : ภาพสะท้อนจากภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง / The Geographical Nature, Local History and Socio-Cultural Aspects : Reflection from Toponyms of Village Names in Lampang Province Abstract   PDF
โอฬาร รัตนภักดี
 
1 - 25 of 70 Items 1 2 3 > >>