Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ BDSM : กามารมณ์ภายใต้อำานาจและความเจ็บปวด / BDSM : Eroticism under Power and Pain Abstract   PDF
จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, กฤษฎา แสงเจริญทรัพย, อรวิภา พึ่งเงิน
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ Book Review: ชวนถกชาติและชาติพันธุ์ Abstract   PDF
Bank Ngamarunchot
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) กฎหมายและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของคนพิการในสังคมไทย Abstract   PDF
จาตุรนต์ วรรณนวล
 
Vol 2, No 1 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทย ด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ ของวิมล ศิริไพบูลย์ / The Procedure to Construct Thai Nationalism Ideology by Linguistic Strategies in Wimol Siripaiboon’s Historical Novels Abstract   PDF
สุพรรษา ภักตรนิกร
 
Vol 5, No 2 (2017): ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา พิธีกรรม กระบวนการและรูปแบบการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง จังหวัดลำปาง Abstract   Untitled
วารินทร์ วงษ์วรรณ
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) กลยุทธ์การจัดการตนเองกับการบริหารความปรองดองของชุมชนต่อการจัดการโรคระบาด ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
ทับทิม สุขพิน, นวลนภา จุลสุทธิ
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภายใต้ระบบ อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และการเป็นแรงงานไร้ที่ดิน กรณีศึกษา หมู่บ้านทรายมูลพัฒนา ตำาบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / The Strategy of Agriculturist at Pineapple Grow in Agro-Industry System and Landless Labor : A Case Study of Saymoon Pattana, Sadet district, Lampang province Abstract   PDF
กิ่งแก้ว ทิศตึง
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) กลวิธีการสร้างคำสแลงภาษาจีนและปัจจัยที่ทำให้เกิดคำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์ Abstract   PDF
เจียง หวี่, สหัทยา สิทธิวิเศษ, ทิวาพร อุดมวงษ์
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม กลวิธีทางภาษาสร้างความเป็นอื่นในวรรณคดี นิราศคำกลอนของสุนทรภู่ Abstract   Untitled
ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) การจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Abstract   PDF
หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์, ประมาณ เทพสงเคราะห์, วสันต์ กาญจนมุกดา, แสนศักดิ์ ศิริพานิช
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) การจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐ สำหรับแรงงานนอกระบบในประเทศไทย Abstract   PDF
ทนงศักดิ์ นิราศ, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, รัติยา ฟิชเชอร์
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) การดัดแปลงวรรณคดีฉบับสำหรับพระนครเป็นศิลปะมหาชนประเภทศิลปะการแสดง Abstract   PDF
อาทิตย์ ดรุนัยธร
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) การตั้งชื่อหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ แซ่ลี้
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม การนำทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ไปใช้กับงานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทย Abstract   Untitled
ทัตพิชา สกุลสืบ
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม การประกอบสร้างความเป็นสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน Abstract   Untitled
หยาง จิ้น
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง Abstract   Untitled
วิพัฒน์ หมั่นการ, พงศธร คำใจหนัก, รัชฎาภรณ์ ทองแป้น, วารินทร์ วงษ์วรรณ
 
Vol 4, No 1 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / Assessment of Health Insurance Fund Management at the Local Level of Thoong Fai Sub District Administration Organization Muang Lampang District, Lampang Province Abstract   PDF
นครินทร์ ทาคำ, สุวรัตน์ แลสันกลาง
 
Vol 3, No 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การประเมินโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ของสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง / Assessment Project Blue Sky with No Pollution, Create economic Community of Natural Resources and Environment Office, Lampang Province Abstract   PDF
อรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 2, No 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ การประเมินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแหล่งน้ำหนองมน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / Assessment of Nongmon Water Source Conservation and Restoration Project, Village No. 1, Nonglom Sub-district, Hang chat District, Lampang Province Abstract   Untitled
ยุพิณ อูปนวล, ธนวิทย์ บุตรอุดม
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติในวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Abstract   PDF
สุพรรณิการ์ วงค์สุตา
 
Vol 6, No 1 (2018): การเมือง : การเลือกตั้ง การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี Abstract   Untitled
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ฐิตามร ไชยศักดา, สหัทยา สิทธิวิเศษ, เสาวลักษณ์ ประไพวงศ์
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ Abstract   PDF
พิเศษ เสนาวงษ์
 
Vol 7, No 1 (2019): ภาษาและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง Empowering English Communication Potential of the Youth to Support the Tourism Preparation at Ban Sala Bua Bok, Tha Pha Sub-district, Kho kha District, Lampang Province Abstract   Untitled
เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว Abstract   PDF
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
 
1 - 25 of 150 Items 1 2 3 4 5 6 > >>