Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ พลวัตการการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กับการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน / The Dynamics of Local Government : a Closer Look at the Expansion of Political Sphere in Thailand Abstract   PDF
ชัยพงศ์ สำเนียง
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำวังจากชุมชนโบราณ สู่รัฐเขลางค์นคร Abstract   PDF
สรัสวดี อ๋องสกุล
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) พัฒนาการบทเพลงพื้นบ้านของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
อดิศร สวยฉลาด
 
Vol 5, No 1 (2017): ว่าด้วยกรรมกร แรงงาน ลูกจ้าง พื้นที่ความเชื่อในโลกสมัยใหม่: ตัวตนใหม่ของผู้หญิงชนชั้นกลางที่ทำงานนอกบ้าน Abstract   Untitled
ภัทริยา คงธนะ
 
Vol 5, No 2 (2017): ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา พิธีกรรม พุทธศิลป์ลุ่มน้ำสอย - สบวัง : ข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนแจ้ห่ม Abstract   Untitled
ชาญคณิต อาวรณ์
 
Vol 5, No 2 (2017): ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา พิธีกรรม ภาพรวมของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ชุมชนแบบดั้งเดิม : ข้อขัดแย้งและภาวะยุ่งยากในทางปฏิบัติ Abstract   Untitled
ปฏิพล ยอดสุรางค์
 
Vol 10, No 1 (2022): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) ภาพแทนชายไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ “เลือดข้นคนจาง” Abstract   PDF
ชญานิน บุญส่งศักดิ์, ธนพร หมูคำ
 
Vol 10, No 1 (2022): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) ภาพแทนอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงในบทเพลงของวงเคลียร์ Abstract   PDF
สุภาวรัชต์ เฉลิมทรัพย์
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชน ชิรากาวาโก-โกคายามะ : คุณค่าและแนวทางอนุรักษ์ / The Cultural Landscape and Vernacular Architecture of Shirakawago and Gokayama Villages: Value and Concept in Conservation Abstract   PDF
ปฏิพล ยอดสุรางค์
 
Vol 3, No 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มังกรผงาด : ว่าด้วยการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดย รถยนต์ในลุ่มน้ำโขงตอนบน / China’s Rise: A Case Study of International Travelling by Automobile in the Upper Mekong Area Abstract   Untitled   PDF
ณัฐกร วิทิตานนท์
 
Vol 2, No 1 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มาตรการป้องกันความรุนแรง อย่างไม่เป็นทางการ : การมีส่วนร่วมในการป้องกันความรุนแรงของแฟนบอลไทย / Measure of Informal Violence Prevention : Fan Participation in the Prevention of Violence in Thai Football Abstract   PDF
อาจินต์ ทองอยู่คง
 
Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) มิติใหม่ของการพัฒนาทักษะพื้นฐานเปียโนสำหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน Abstract   PDF
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์, ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
 
Vol 6, No 2 (2018): ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม มโนอุปลักษณ์แสดงอารมณ์โศกเศร้าในนวนิยายไทย Abstract   Untitled
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นอีสาน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
พร้อมสิริ นามมุงคุณ, ศุภกิต บัวขาว
 
Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
 
Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) รูปแบบการบริหารจัดการขยะของเทศบาลในจังหวัดลำปาง Abstract   PDF
เสาวรีย์ บุญสา
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) รูปแบบการสร้างเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับยุวชน ในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
อภิญญา จิตมโนวรรณ
 
Vol 4, No 2 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ล้านนา กับ ปอง เยี้ยว ม่าน ยาง บ้านเมืองทาง “วันตกนกนอน” : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างอาณาจักรล้านนา กับเครือข่ายรัฐจารีตตอนในภาคพื้นทวีปด้านตะวันตก (คริสต์ศตวรรษที่ 14-16) Abstract   PDF
วิชญา มาแก้ว
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานในหมู่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
Duan ZhiLi, ธิดา โมสิกรัตน์, ธีรโชติ เกิดแก้ว
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) วิธีการนำเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) Abstract   PDF
ชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์, นิธิอร พรอำไพสกุล
 
Vol 9, No 3 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) วิหารล้านนา: มรดกภูมิปัญญา พุทธสถาปัตยกรรม Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ ปะสุนะ
 
Vol 8, No 2 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิง Abstract   PDF
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, จันทร์ฤดี ภาคตอน
 
Vol 4, No 1 (2016): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ศิลปะพื้นบ้านล้านนาในลุ่มแม่น้ำเลย / Lanna Folk Art in Loei Basin Area Abstract   PDF
ธีระวัฒน์ แสนคำ
 
Vol 1, No 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ สถานภาพศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในลุ่มน้ำวัง / Educational Status of Art History in Wang River Basin Abstract   PDF
ชาญคณิต อาวรณ์
 
Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) สารคดีเชิงท่องเที่ยววิถีไทยในอนุสาร อสท. : การพรรณนาความที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว Abstract   PDF
วินิตา ปราบภัย, บุญเลิศ วิวรรณ์, สมเกียรติ รักษ์มณี
 
101 - 125 of 161 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>