Vol 5, No 2 (2017)

ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา พิธีกรรม

Table of Contents

ส่วนนำ

ส่วนนำ
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์
1-19

บทความวิชาการ

ชาญคณิต อาวรณ์
20-46
ฐาปกรณ์ เครือระยา
47-72
ศิวัช ศรีโภคางกุล
73-91
ปฏิพล ยอดสุรางค์
92-114

บทความวิจัย

วารินทร์ วงษ์วรรณ
115-135

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์

ภัทรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์
136-154