กระบวนการและรูปแบบการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง จังหวัดลำปาง

วารินทร์ วงษ์วรรณ

Abstract


กระบวนการและรูปแบบการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง จังหวัดลำปาง

Keywords


ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง,การจัดการภัยพิบัติ,ทรัพยากร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ