กลวิธีทางภาษาสร้างความเป็นอื่นในวรรณคดี นิราศคำกลอนของสุนทรภู่

ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

Abstract


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาสร้างความเป็นอื่นต่อบุคคลต่างๆ ในทัศนะของสุนทรภู่ โดยศึกษาจากผลงานวรรณคดีนิราศคำกลอนจำนวน 6 เรื่อง คือ นิราศเมืองแกลง  นิราศพระบาท  นิราศภูเขาทอง  นิราศพระประธม  นิราศเมืองเพชร และนิราศวัดเจ้าฟ้า ผลการศึกษาพบว่ากวีใช้กลวิธีสร้างความเป็นอื่น 5 กลวิธีคือ 1. การใช้คำอ้างถึง จำแนกเป็น 2 ชนิดคือ คำอ้างถึงชาติพันธุ์  และคำอ้างถึงเชิงลบ  2.การใช้ภาพพจน์ พบ 2 ชนิดคือ อุปมา และอุปลักษณ์  3.การเปรียบต่าง  4.การใช้คำสรรพนาม  และ 5. การขยายความ  กลวิธีเหล่านี้ใช้กล่าวถึงบุคคลที่มีความเป็นอื่นในทัศนะของกวีคือกลุ่มคนชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยชาวบ้าน เพื่อสร้างความเป็นอื่นให้มีความแตกต่างและมักอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่ากวี

Keywords


กลวิธีทางภาษา, ความเป็นอื่น, นิราศ, สุนทรภู่

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ