กลยุทธ์การจัดการตนเองกับการบริหารความปรองดองของชุมชนต่อการจัดการโรคระบาด ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ทับทิม สุขพิน, นวลนภา จุลสุทธิ

Abstract


การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ความมั่นคงกับการบริหารความปรองดองของชุมชนต่อการจัดการโรคระบาด
ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และศึกษากลยุทธ์การจัดการตนเองของชุมชนภายใต้นโยบายการควบคุมโรคระบาด ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการในพื้นที่ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ในตำบลบ้านดู่ พบว่า มีส่วนร่วมบางส่วนไปจนถึงมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ที่รัฐเป็นผู้กำหนดมาตรการและ
มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชนดำเนินการ จากนั้นขยายพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าร่วมทั้งเสนอความต้องการและตัดสินใจในแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดตามแนวทางฉันทามติของข้อตกลงชุมชน สำหรับผลการศึกษากลยุทธ์ในการการจัดการตนเองของชุมชนจากผลกระทบด้านการควบคุมโรคระบาด มีระบบการจัดการของชุมชนที่สำคัญ คือ การร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการควบคุมตามมาตรการของภาครัฐและการดูแลทางสังคมจากการขับเคลื่อนด้วยพลังของชุมชนเป็นฐาน มีการสนับสนุนจากคนในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ แม้จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ชุมชนยังสามารถพึ่งตนเองและบริหารและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้ในเบื้องต้น

Keywords


กลยุทธ์ความมั่นคง, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การมีส่วนร่วม, ความปรองดองทางสังคม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ