การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ฐิตามร ไชยศักดา, สหัทยา สิทธิวิเศษ, เสาวลักษณ์ ประไพวงศ์

Abstract


          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จำนวน 28 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สื่อมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test)

          ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการเรียน มีค่าเท่ากับ 83.28/86.96 คือ มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 83.28 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 86.96 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80/80 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.52

         จากการวิจัยพบว่าในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านนั้น ปัจจัยที่มีความสำคัญอีกปัจจัยคือสื่อมัลติมีเดียที่ให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเอง จึงเสนอแนะให้มีการวิจัยเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่สามารถให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


Keywords


แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจของนักเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ