การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

พิเศษ เสนาวงษ์

Abstract


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่า และเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินอย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ที่ดินที่ถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพของดินและที่ดิน รวมไปจนถึงมีการใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักการวิชาการ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยได้จัดทำฐานข้อมูลจากชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการวิเคราะห์รายแปลงที่สนใจ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือโดยใช้ความสามารถของ Geo-processing Service ของ ArcGIS for Server ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบงานได้ผ่าน Web Browser ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางตามการแบ่งเกรดมาตรฐานจาก Google Speed Test และผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่านที่ทดสอบระบบ เห็นว่าการพัฒนาระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการใช้ที่ดินได้เหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว


Keywords


การวางแผนการใช้ที่ดิน, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ