การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

Abstract


         การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มุ่งศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มจัดการขยะชุมชนสู่การเป็นต้นแบบชุมชนจัดการขยะ และศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายผ่านการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสำรวจปริมาณขยะของพื้นที่ต้นแบบ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ ตัวแทนของชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะชุมชน จำนวน 12 ชุมชน กำหนดตัวอย่างชุมชนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุป สังเคราะห์ และตีความ

          ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะเครือข่ายเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
ป่าตันนาครัว เกิดจากการเรียนรู้ภายในตัวบุคคลไปสู่ระดับกลุ่มก่อนจะขยายเป็นเครือข่ายระดับชุมชน
การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะ ได้นำเทคนิควิทยากรกระบวนการมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อถอดบทเรียนการทำงานของแต่ละชุมชน แล้วนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ มาออกแบบสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม ใช้รูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปบทเรียนการทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ได้แก่ (1) วางเป้าหมายขยายพื้นที่เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย ให้ครบทุกชุมชน (2) มีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นทางการ (3) มีโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย และ (4) มีกฎระเบียบปฏิบัติของเครือข่ายที่ชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกของเครือข่ายจะต้องมีการประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง


Keywords


เครือข่ายการเรียนรู้, การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ