การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทรงเกียรติ บัวลอย, อภิชาติ งามรุ่งโรจน์, ขวัญจิรา เจียนสกุล, ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์, อลิสณา อนันตะอาด

Abstract


          บทความวิจัยนี้นำเสนอการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2)เพื่อสร้างผลงานผ่านประสบการณ์สุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 3)เพื่อพัฒนาผลงานทัศนศิลป์สร้างสรรค์ต่อยอดสู่ชุดของที่ระลึก มีวิธีดำเนินการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เริ่มจากศึกษาประวัติ ข้อมูลจากเอกสาร และลงพื้นที่ภาคสนามศึกษา สังเกต รวบรวมภาพถ่ายจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 15 สถานที่ นำมาสร้างสรรค์ผ่านผลงานทางทัศนศิลป์ในเทคนิคต่างๆ ดังนี้ สีน้ำบนกระดาษ จำนวน 8 ภาพ ปากกาบนกระดาษ จำนวน 2 ภาพ ภาพพิมพ์แกะไม้ จำนวน 3 ภาพ และสื่อผสม จำนวน 2 ภาพ รวมทั้งหมด 15 ภาพ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของศิลปะเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และทิวทัศน์ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเขาค้อ และนำผลงานทางทัศนศิลป์ทั้งหมดมาพัฒนาต่อยอดออกแบบจัดวางรูปภาพลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบน กระเป๋าผ้า ปฏิทินตั้งโต๊ะ โปสการ์ด เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป


Keywords


การสร้างสรรค์, งานทัศนศิลป์, สุนทรียะแห่งความงาม, อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ