Vol 8, No 2 (2020)

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

          วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ฉบับนี้ เป็นอีกฉบับหนึ่งที่มีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาสังคมในแง่มุมที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้เขียนที่สามารถถ่ายทอดแนวคิด วิธีการเชิงบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพตามบริบททางสังคม     

          การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้มีการศึกษา เพื่อการพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านดนตรีและการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เป็นต้น ทั้งยังมีบทความเชิงการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางภาษาศาสตร์และงานด้านวรรณคดี รวมถึงการถ่ายทอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แผนผังความคิดอีกด้วย ซึ่งสามารถให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้กรุณานำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อสาธารณชน ผ่านวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ทางศาสตร์ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสนใจกับวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ของเราด้วยดีเสมอมา

Table of Contents

ส่วนนำ

บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
PDF
ส่วนนำ

บทความวิชาการ

อติพร เกิดเรือง
PDF
1-12
พรสวรรค์ มณีทอง, ประสิทธิ์ เลียวสิริพงษ์, ประชุม บุญน้อม, ณรงค์ สมิทธิธรรม
PDF
13-28

บทความวิจัย

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
PDF
29-42
สุรเชษฐ์ คูหาเลิศ, อรอุษา สุวรรณประเทศ
PDF
43-50
ทรงเกียรติ บัวลอย, อภิชาติ งามรุ่งโรจน์, ขวัญจิรา เจียนสกุล, ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์, อลิสณา อนันตะอาด
PDF
51-65
สุภาวดี ยาดี
PDF
66-80
อาทิตย์ ดรุนัยธร
PDF
81-92
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, จันทร์ฤดี ภาคตอน
PDF
93-103
นิตยาพร สว่างวงค์, จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, สุภัทรา วันเพ็ญ
PDF
104-111
น้ำเพชร แสงสิมมา, สุภัทรา วันเพ็ญ, จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
PDF
112-122