ผลของกลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยเทคนิคแผนผังความคิด ต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นิตยาพร สว่างวงค์, จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, สุภัทรา วันเพ็ญ

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยเทคนิคแผนผังความคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ท 16101 ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยเทคนิคแผนผังความคิด จำนวน 10 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ แบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระและการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว

          ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยเทคนิคแผนผังความคิด มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเรียงความก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.78 คิดเป็นร้อยละ 53.90 และหลังเรียนเท่ากับ 17.15 คิดเป็นร้อยละ 85.75 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


Keywords


กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ, เทคนิคแผนผังความคิด, ความสามารถในการเขียนเรียงความ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ