ปรัชญาการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญ: การสังเคราะห์จากงานวิจัย ด้านการแพทย์พื้นบ้านในภาคเหนือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2560

สุรเชษฐ์ คูหาเลิศ, อรอุษา สุวรรณประเทศ

Abstract


         บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาปรัชญาการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญ โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญในภาคเหนือที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา คือ พ.ศ.2530-2560 ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลงานวิจัยตามขอบเขตได้ทั้งสิ้น 9 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า การประกอบพิธีกรรมสู่ขวัญสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการรักษาโรคใน 2 มิติ ได้แก่ 1) ปรัชญาเกี่ยวกับสมุฏฐานของโรค และ 2) ปรัชญาเรื่องพิธีกรรมคือการเชื่อมโยง ทั้งนี้ ปรัชญาทั้ง 2 มิติ ดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากแนวคิดเรื่องสาเหตุแห่งโรคเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดแบบแผนในการรักษาโรค


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ