วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิง

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, จันทร์ฤดี ภาคตอน

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่ปรากฏในวรรณคดีสุภาษิตสอนหญิง 2) ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้การศึกษาเอกสารหนังสือชุดภาษาไทยของคุรุสภา “ชีวิตและงานของสุนทรภู่” กรมศิลปากรตรวจสอบชำระใหม่พ.ศ. 2550 เครื่องมือที่ใช้คือแบบวิเคราะห์วรรณคดีสุภาษิตสอนหญิง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์แปรผลด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พบมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริตและข้อ 7 รักความเป็นไทย รองลงมาคือข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ข้อ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ และน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 มีวินัย และข้อ 8 มีจิตสาธารณะ


Keywords


วรรณคดีสุภาษิตสอนหญิง, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ