องค์ประกอบวงโยธวาทิต

พรสวรรค์ มณีทอง, ประสิทธิ์ เลียวสิริพงษ์, ประชุม บุญน้อม, ณรงค์ สมิทธิธรรม

Abstract


         วงโยธวาทิต เป็นวงดนตรีที่นิยมจัดตั้งขึ้นในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรี ตระหนักถึงคุณค่าด้านดนตรีของตนเอง มีพื้นที่ในการแสดงออก และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปัจจุบันนี้พบว่ามีการจัดตั้งวงโยธวาทิตประจำโรงเรียนขึ้นเพื่อเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบางโรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านการสอน บางโรงเรียนไม่ประสบความสำเร็จในด้านการสอน หรือบางโรงเรียนมีเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตแต่ไม่มีครูผู้สอน ซึ่งการจัดตั้งวงโยธวาทิตนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหนุนเสริมอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนวง อาทิ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียน รวมไปถึงความพร้อมด้านเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ ห้องฝึกซ้อม สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้วงโยธวาทิตประสบความสำเร็จในด้านการเรียนการสอน


Keywords


โยธวาทิต

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ