ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีน เสริมด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาจีน

น้ำเพชร แสงสิมมา, สุภัทรา วันเพ็ญ, จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีนเสริมด้วยการใช้แผนผังความคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีนเสริมด้วยการใช้แผนผังความคิดของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาจีน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว

         ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีนเสริมด้วยการใช้แผนผังความคิด มีคะแนนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาจีนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.20 คิดเป็นร้อยละ 54.00 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.88 คิดเป็นร้อยละ 79.60 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 และนักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีนเสริมด้วยการใช้แผนผังความคิดอยู่ในระดับดีมาก


Keywords


การจัดการเรียนรู้แบบการตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับภาษาจีน, แผนผังความคิด, เจตคติ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ