ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ
(การผลิตบัณฑิต)ปีการศึกษา  2564
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ
(การวิจัย)ปีการศึกษา  2564
 ผลการจัดการความรู้สายสายสนับสนุน


ปีการศึกษา  2564
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ
(การผลิตบัณฑิต)ปีการศึกษา  2563
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ
(การวิจัย)ปีการศึกษา  2563
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2558
 ผลการจัดการความรู้สายสนับสนุน


ปีการศึกษา  2558
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2559
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ประจำปีการศึกษา  2558
 แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2559
 ผลการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน


ประจำปีการศึกษา  2559
 ผลการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี สายวิชาการ


ประจำปีการศึกษา  2560
 ผลการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน


ประจำปีการศึกษา  2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154