เอกสารดาวน์โหลด

  แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคและวิธีการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่และเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา
  แนวปฏิบัติที่ดี : วิธีการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ตัวอย่างเอกสารงานพัสดุและการเงิน  
 • ตัวอย่างเอกสารทางการเงินใบรับรองแทนใบเสร็จ
 •   ตัวอย่างเอกสารงานบริหารทั่วไป  
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
 • ตัวอย่าง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ตัวอย่าง ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
 • ฟอร์ม บันทึกข้อความเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
 • รายงานกระประชุมแม่บ้านครั้งที่ 2
 • ตัวอย่าง กำหนดการประชุม
 •   ตัวอย่างเอกสารงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
 • ตัวอย่าง คำกล่าวรายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา-2560
 • คำกล่าวรายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา-2560

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
  โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154