แผนจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2563
 แผนจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2558
 แผนจัดการความรู้สายสนับสนุน


ปีการศึกษา  2558
 แผนจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2559
 
 แผนจัดการความรู้สายสนับสนุน


ปีการศึกษา  2560
 
 แผนจัดการความรู้สายสนับสนุน


ปีการศึกษา  2561
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154