การจัดการความรู้สายสนับสนุน ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2559

การจัดการความรู้สายวิชาการ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154