ปรัชญา

          สหวิทยาการเพื่อท้องถิ่น


    วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ท้องถิ่น


    พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
          2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
          3. ให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น
          4. สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          5. พัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    ค่านิยม
          H = Happiness (การเป็นองค์กรแห่งความสุข)
          U = Unity (การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร)
          S = Sharing (การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน)
          O = Opportunity Organization (การเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาส)
          C = Cooperation (การทำงานร่วมกันขององค์กร)


    ตราสัญญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ใช้ลักษณะทั่วไปของดอกไม้ประจำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือดอกลีลาวดีซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม คือลักษณะของโลกแสดงให้เห็นถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของคณะฯ ภายในวงกลมเป็นลักษณะกลีบดอกลีลาวดี สื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้ คณะฯ ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวสำหรับงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น หนังสือ รายงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    สีประจำคณะ
          สีแสด  หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านสหวิทยาการทั้งปวงที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน

    ดอกไม้ประจำคณะ
          ดอกลีลาวดี  เป็นชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล พลูมมีเรีย (plumeria)
ดอกลีลาวดี ถ้าแปลตามความหมายตามอักษรแล้ว ก็คือต้นดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามอ่อนไหวกับท่วงท่าของลำต้น มีตำนานเล่าขานถึงที่มา
ของลีลาวดีในลักษณะต่างๆ  กันอย่างไรก็ตามพันธุ์ไม้นี้ตามหลักสากล ได้ถูกเรียกชื่อว่า ฟรังกีปานี (frangipani) โดยนิยามความหมายไว้ว่า
ดอกลีลาวดี หมายถึงความสามัคคีในหมู่คณะ และลีลาวดีที่คณะฯมีดอกสีขาว เปรียบเสมือนดั่งจิตใจของนักศึกษาที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างบริสุทธิ์ใจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154