Vol 9, No 2 (2021)

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) ฉบับนี้ เป็นฉบับที่สองของการปรับรอบการตีพิมพ์วารสารให้ตรงตามรอบปีปฏิทิน 4 เดือนต่อฉบับ โดยบทความที่นำมาเผยแพร่ได้เรียบเรียงองค์ความรู้ทางวิชาการในเชิงมิติทางสังคม รวมถึงข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นงานเขียนที่รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการที่สะท้อนมุมมองตามสถานะการณ์ของสังคมในปัจจุบัน จำนวน 2 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 1) อิทธิพลสยามในหนังสือพิมพ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมล้านนา และ 2) การจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นตัวเงินของภาครัฐของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย สำหรับงานเขียนที่เป็นข้อค้นพบที่ได้จากกระบวนการวิจัยอีกจำนวน 8 เรื่องนั้น ได้นำเสนอให้เห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการบริหารการคลัง บริหารการจัดการขยะ การบริหารทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้หลักการจัดการสู่การบริการการท่องเที่ยวสำหรับชาวจีนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเกี่ยวกับพรรณพฤกษาและสัตว์ธรรมชาติวิทยาตามแนวคิดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศอีกด้วย นับได้ว่าวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ครบเครื่องในองค์ความรู้ทางวิชาการเชิงมิติทางสังคม และเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการและผู้สนใจ

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนให้วารสารฉบับนี้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงสมาชิกวารสารและผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้ติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ฉบับต่อไปจะเป็นเล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา : บรรณาธิการ

Table of Contents

ส่วนนำ

บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
PDF

บทความวิชาการ

ชัยวัฒน์ ปะสุนะ
PDF
1-13
ทนงศักดิ์ นิราศ, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, รัติยา ฟิชเชอร์
PDF
14-20

บทความวิจัย

อังสณา ถิ่นคำบง, ธนวิทย์ บุตรอุดม
PDF
21-34
เสาวรีย์ บุญสา
PDF
35-43
ศุภลักษณ์ ศรีเดช, ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
PDF
46-58
สุพรรณิการ์ วงค์สุตา
PDF
59-70
เจียง หวี่, สหัทยา สิทธิวิเศษ, ทิวาพร อุดมวงษ์
PDF
71-79
สุกัญญา แซ่โก
PDF
80-93
LIU LIN
PDF
94-101
วาทินี ศิริชัย, ธัญญา สังขพันธานนท์
PDF
102-114