อิทธิพลสยามในหนังสือพิมพ์มิชชันนารี: การเปลี่ยนแปลงสังคมล้านนาจากสังคมเอกเทศสู่ส่วนหนึ่งของรัฐสยาม ค.ศ. 1893-1926

ชัยวัฒน์ ปะสุนะ

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสยามในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมล้านนา ทำให้เกิดการรับรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม เอกสารชั้นปฐมภูมิสำคัญในการศึกษา คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งดำเนินกิจการโดยคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนในช่วง ค.ศ. 1893-1926 ประกอบด้วย 1. หนังสือสิริกิติสับบ์ (สำนวนภาษาล้านนา) และ 2. The Laos News (สำนวนภาษาอังกฤษ) โดยนำเสนอผ่านประเด็นในการศึกษา3 ประเด็น ได้แก่ 1. กำเนิดโรงพิมพ์แห่งแรกในดินแดนล้านนา 2. อิทธิพลสยามในหนังสือพิมพ์ และบทบาทของหนังสือพิมพ์ ในฐานะที่มั่นสำคัญของการบันทึกเรื่องราวของอิทธิพลสยามในดินแดนล้านนา และ 3. การสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับชนชาติไทย ผลการศึกษาพบว่ากิจการโรงพิมพ์ของมิชชันนารี ได้รับการอุทิศให้เป็นพื้นที่ของอุดมการณ์และความคิดแบบสยาม ซึ่งสามารถแพร่กระจายสู่กลุ่มของผู้อ่านและกลุ่มของคริสต์ศาสนิกชนล้านนาก่อนที่จะส่งอิทธิพลทางสังคมทั่วมณฑลพายัพ ประการสุดท้ายมิชชันนารีเป็นผู้ทำหน้าที่คนกลางที่ส่งผ่านอิทธิพลสยามสู่สังคมล้านนา


Keywords


ล้านนา, สยาม, หนังสือพิมพ์, มิชชันนารี, โรงพิมพ์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ